UAB ĮMONĖS

Uždaroji Akcinė Bendrovė (UAB) yra populiariausia ūkinės veiklos vykymo forma Lenkijoje. UAB įsteigimas reikalauja paskirimo mažiausiai vieno valdybos nario bei mažiausiai vieno bendrininko - akcininko. Bendrininku ir valdybos nariu/pirmininku gali būti vienas ir tas pats asmuo.

UAB verslo vykdymas yra daug saugesnis negu įndividualiosios įmonės (ĮI) veiklos forma. Tai yra dėl to, kad bendrininkai neatsako už įmonės įsipareigojimus. UAB bendrovės likvidavimo arba bankroto atveju bendrininkų turtas yra saugus. Kitaip yra atvejais, kai veikla yra vykdoma tokiomis formomis, kaip Įndividualioji Įmonė (ĮI), Tikroji ūkinė bendrija (TŪB), Civilinė Įmonė (lenk. Spółka Cywilna). Tada bendrininkai atsako už bendrovės įsipareigojimus savo turtu.

VALDYBA

Valdyba vykdo įmonės veiklos interesus ir atstovauja bendrovei. Valdybos nario atliekamos funkcijos susijusios yra ne tik su įgaliojimais, bet ir pareigomis bei kai kurie rizikos aspektai. Valdyba yra paskiriama bei atšaukiama per visuotinį akcininkų susirinkimą. Valdyba susideda iš vieno ar daugiau asmenų. Valdybos nariu gali tapti tik fizinis asmuo. Kai valdyba susideda iš vieno asmens, valdybos pirmininku/bendrovės vadovu ir akcininku gali būti vienas ir tas pats asmuo.

AKCININKAI

Akcininkai yra UAB bendrovės savininkais. Uždaroji Akcinė Bendrovė gali turėti vieną ar daugiau akcininkų. Akcininku gali tapti fizinis arba juridinis asmuo (įmonė). Akcininkai nėra įgalioti atstovauti įmonei, bei neprivalo vykdyti bendrovės reikalų. Kita vertus, neprisiima atsakomybės už įmonės įsipareigojimus tretiesiems asmenims. Akcininkai privalo tik įnešti įstatinį kapitalą.

ĮSTATINIS KAPITALAS

UAB bendrovės įstatinis kapitalas privalo būti ne mažesnis kaip 5 tūkstančiai lenkiškų złotų (PLN). Įstatinį kapitalą dalijamą į pajus - bendrovės kooperatyvo nario dalis, kurio nominalas – ne mažiau kaip 50 leniškų zlotų. Turtinių teisių turėtojai tvirtina bei šalina valdybos narius bei turi teisę gauti dividendų – dalį bendrovės pelno.

VEIKLOS OBIEKTAS

Uždaroji akcinė bendrovė gali būti įsteigta kiekvienai teisiškai leidžiamos veiklos vykdymui. Įsteigti UAB neprivaloma turėti papildomų leidimų. Atliekant konkrečią veiklą, kartais yra reikalaujamas valstybės suteikta koncesija, licencija (degalų, elektros gavyba, transportavimas, pardavinėjimas) ar pelnyti įrašą i konkretų valstybės registrų centro sertifikatų centrą. Dėl to, prieš pradėjus vykdyti tam tikrą veiklą, verta pasikalbėti ir susikonsultuoti su ekspertu.

© 2010-2018 EUROCOMPANIES Sp. z o.o.