Sprzedaż polskich spółek

Zarejestrowanych do VAT

Gwarancja bezproblemowej obsługi

  • Najszybsze rozpoczęcie

     działalności gospodarczej

  • Spółki kilkuletnie
Header - Sprzedaż gotowych spółek polskich

Zmiany w spółkach zagranicznych

Zmiany w spółkach zagranicznych

Zgłoszenie zmian w spółce

 

EUROCOMPANIES oferuje kompleksową pomoc w dokonaniu niezbędnych zmian w spółkach polskich i zagranicznych.

Zmiany dotyczące spółek zagranicznych – muszą być na bieżąco zgłaszane przez zarząd spółki do Sądu.

W zależności od kraju, w którym posiadasz spółkę, proces dokonywania i zgłaszania zmian, może się różnić.

 

JAKIE ZMIANY NALEŻY ZGŁOSIĆ?

Spółki muszą zgłaszać do rejestru wszystkie zmiany dokonane w ramach ich działalności gospodarczej. 

·        Zmiana nazwy spółki;

·        Zmiana siedziby spółki;

·        Sprzedaż udziałów w spółce;

·        Zmiana danych wspólników i członków zarządu;

·        Zmiana wysokości kapitału zakładowego;

·        Zmiana składu zarządu spółki;

·        Powołanie lub odwołanie prokurenta;

·        Utworzenie oddziału spółki;

·        Zmiana PKD przeważającego;

 

ZMIANY W SPÓŁCE SŁOWACKIEJ

Chcesz sprzedać swoją słowacką spółkę słowacką? Pomożemy Ci w przeprowadzić proces rejestracji zmian. 

 

Słowacki rejestr działalności gospodarczej (Obchodný register) jest rejestrem publicznym, który zawiera określone informacje dotyczące osób prowadzących działalność gospodarczą, spółek i innych podmiotów prawnych zgodnie z wymogami przepisów szczególnych.Rejestr działalności gospodarczej prowadzą sądy rejestrowe (registrové súdy) – sądy rejonowe mieszczące się przy siedzibie sądu okręgowego.

Link do rejestru firm na Słowacji: https://www.orsr.sk/

 

ZMIANY W SPÓŁCE CZESKIEJ

 

Chcesz zmienić zarząd, wspólników bądź PKD w spółce czeskiej? EUROCOMPANIES pomoże Ci to załatwić bez konieczności wizyty w Czechach.

Czeski Rejestr handlowy jest rodzajem rejestru publicznego, do którego wpisuje się informacje przede wszystkim o prawnych podmiotach gospodarczych. Wgląd do Rejestru handlowego jest powszechnie możliwy online, w ten sam sposób można pobrać odpis. Rejestr handlowy jest prowadzony przez sądy rejestrowe, a więc sądy okręgowe właściwe ze względu na siedzibę danej firmy. Opisywany rejestr jest więc odpowiednikiem Krajowego Rejestru Sądowego.

Poniżej link umożliwiający sprawdzenie informacji dot. spółek czeskich: 

https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik

 

ZMIANY W SPÓŁCE BUŁGARSKIEJ

 

Posiadasz spółkę w Bułgarii i chcesz sprzedać swoje udziały, zmienić siedzibę bądź przedmiot działalności? Pomożemy Ci dokonać wszelkich formalności bez wizyty w Bułagrii.

Bułgarski rejestr działalności gospodarczej / rejestr osób prawnych nienastawionych na zysk (ТРРЮЛНЦ – TRRJULNC) prowadzi Agencja ds. Rejestrów przy Ministerstwie Sprawiedliwości. Do rejestru TRRJULNC wpisuje się przedsiębiorstwa, oddziały przedsiębiorstw zagranicznych, osoby prawne nienastawione na zysk i oddziały osób prawnych nienastawionych na zysk wraz z dotyczącymi ich danymi, których wpis do rejestru jest wymagany prawem. W rejestrze TRRJULNC zamieszcza się również dokumenty dotyczące przedsiębiorstw i oddziałów przedsiębiorstw zagranicznych, osób prawnych nienastawionych na zysk i oddziałów zagranicznych osób prawnych nienastawionych na zysk, które zgodnie z prawem należy udostępnić do publicznego wglądu.

Link do bułgarskiego rejestru: https://portal.registryagency.bg/en/

 

Masz spółkę w innym kraju? Skontaktuj się z nami w celu ustalenia szczegółów.

 

EUROCOMPANIES pomoże w dokonaniu zmian w spółkach polskich, czeskich, słowackich, bułgarskich oraz węgierskich. Jeśli chciałbyś dokonać zmian w innej spółce, zadzwoń do nas!

 

 

 

« powrót